BV Dortmund Hbf

> Bildarchiv

Kunde: DB Station&Service AG, Düsseldorf